<link rel="stylesheet" href="//fonts.googleapis.com/css?family=Bree+Serif%3A300%2C400%2C700%2C300i%2C400i%2C700i%2C900i">Regulamin szkolenia - SEMURAI

Regulamin Szkolenia

I Organizator

Szkolenia organizuje firma Tomasz Stopka SEMURAI, ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18/1, 32-005 Niepołomice, NIP: 679-298-24-81, REGON: 360-972-550, zwana dalej „Organizatorem”.

II Szkolenia

Zasady organizacji szkoleń zawarte są w niniejszym Regulaminie umieszczonym na stronie: https://semurai.pl/szkolenie-seo-w-krakowie.

III Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza na stronie https://semurai.pl/szkolenie-seo-w-krakowie.

Inne formy zgłoszeń możliwe są za uprzednim porozumieniem z Organizatorem.

IV Zmiany terminu szkolenia

Uczestnik może dokonać zmiany terminu szkolenia po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem poprzez kontakt emaliowy lub telefoniczny podany na stronie https://www.semurai.pl.

Organizator zachowuje prawo do odwołania szkolenia na 7 dni przed dniem szkolenia w przypadku braku wystarczającej ilości uczestników oraz w innych przypadkach wskazanych w zawiadomieniu o odwołaniu. Szkolenie może być odwołane za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych. Jeżeli szkolenie zostaje odwołane, Uczestnik otrzymuje pełny zwrot wniesionej ceny szkolenia i zostanie poinformowany na 7 dni przed terminem. W takim przypadku Organizator nie ponosi jakiejkolwiek dalej idącej odpowiedzialności.

Organizator zachowuje prawo do usunięcia z listy uczestników Uczestnika, który nie dokonał płatności w sytuacji, w której liczba miejsc na szkoleniu została wyczerpana.

V Opłaty za szkolenia i warunki płatności

Opłaty za szkolenia obejmują: uczestnictwo w szkoleniu i komplet bonusów, które zostaną przyznane Uczestnikowi w toku zapisywania się na szkolenie pod adresem https://semurai.pl/szkolenie-seo-w-krakowie.

Aktualne opłaty podane są na stronie https://semurai.pl/szkolenie-seo-w-krakowie.

Organizator pobiera opłaty za szkolenie z góry. Wpłata może nastąpić za pomocą przelewu na rachunek bankowy Organizatora.

Po otrzymaniu opłaty przez Organizatora zostanie wystawiona faktura VAT najpóźniej na 7 dni od daty otrzymania zapłaty za usługę lub na koniec miesiąca.

W przypadku dokonania wpłaty za szkolenie na mniej niż 4 dni robocze przed terminem szkolenia, dowód wpłaty należy okazać na szkoleniu.

Organizator w szczególnych przypadkach może zrezygnować z pobrania opłaty przed szkoleniem lub zastosować rabat.

VI Rabaty

Organizator zastrzega sobie prawo do stosowania rabatów dla większych grup.

VII Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 29 października 1997 roku, Nr 133, poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) będą jednak przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych, przeprowadzenia szkolenia oraz w celach komunikacji pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

W powyższym zakresie Uczestnicy poprzez przystąpienie do udziału w szkoleniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy w każdym momencie mają dostęp do swoich danych osobowych. Uczestnicy wyrażają zgodę według następującej formuły: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przezTomasz Stopka SEMURAI, ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18/1, 32-005 Niepołomice, NIP: 679-298-24-81, REGON: 360-972-550, w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Szkolenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy faktu, że przekazanie danych jest dobrowolne, przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania."

VIII Reklamacje

Uczestnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia szkolenia drogą e-mailową.

Organizator winien rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania i w tym terminie odpowiedzieć na nią drogą e-mailową.

IX Odpowiedzialność

Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

X Zmiany

Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie – stałe lub tymczasowe – zostaną opublikowane na stronie https://semurai.pl/szkolenie-seo-w-krakowie.

logo_3d_alfa

Dane firmowe

Tomasz Stopka SEMURAI
ul. Rotm. Witolda Pileckiego 18/1
32-005 Niepołomice
NIP: 679-298-24-81
REGON: 360-972-550
Nr. Konta: 49 2490 0005 0000 4500 5591 3206

Kontakt

Odwiedź nasz Facebook

Zobacz nasz Twitter

Wykonane z ❤️ w Niepołomicach